Vartotojų kolektyvinių interesų gynimas

Vartotojų kolektyviniai interesai ginami įgaliotam subjektui vartotojų vardu teismui pareiškus atstovaujamuosius ieškinius. Vartotojų kolektyviniai interesai gali būti ginami tiek nacionaliniu, tiek tarpvalstybiniu lygiu, įgaliotam subjektui pareiškus tarpvalstybinius atstovaujamuosius ieškinius.

Atstovaujamasis ieškinys gali būti pareikštas dėl vartotojų kolektyvinių interesų pažeidimų tokiose srityse kaip finansinės paslaugos, kelionės ir turizmas, energetika, sveikata, telekomunikacijos ir duomenų apsauga. Baigtinis Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų, kurių pažeidimais daroma ar gali būti padaryta žala vartotojų kolektyviniams interesams ir dėl kurių gali būti pareiškiamas atstovaujamasis ieškinys, sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 1R-369 „Dėl Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų, kurių pažeidimais daroma ar gali būti padaryta žala vartotojų kolektyviniams interesams, sąrašo patvirtinimo“.

Atstovaujamieji ieškiniai reiškiami uždraudžiamųjų priemonių ir teisių gynimo priemonių tikslu. Uždraudžiamoji priemonė yra laikina arba galutinė priemonė, kuria nutraukiama arba uždraudžiama praktika. Jos abi gali būti naudojamos esamai praktikai sustabdyti arba neišvengiamai praktikai uždrausti. Teisių gynimo priemone prekiautojas įpareigojamas imtis taisomųjų veiksmų, pavyzdžiui, atitinkamai ir kaip numatyta pagal ES ar nacionalinę teisę sumokėti kompensaciją, atlikti remonto darbus, pakeisti prekę, sumažinti kainą, nutraukti sutartį arba atlyginti sumokėtą kainą.

Atmintinė - Vartotojų kolektyvinių interesų gynimas Lietuvoje

Atnaujinimo data: 2024-02-19