PATVIRTINTA
                                                                                    Lietuvos Respublikos Vyriausybės
                                                                                    2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Teisingumo ministerija).

2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos paskirtis – įgyvendinti valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos, ne maisto produktų rinkos priežiūros ir turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros srityse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 66, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-29, i. k. 2019-01294

 

3. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos draudimo vartotojams įstatymu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, įsakymais, taip pat šiais nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 66, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-29, i. k. 2019-01294

 

4. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos buveinės adresas – Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuvos Respublika.

5. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas). Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba gali turėti kitų įstatymuose nustatytų finansavimo šaltinių. Lėšos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai skiriamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka.

6. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos savininkė yra valstybė. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Teisingumo ministerija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ir kontroliuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklą ir sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos, kaip Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba turi interneto svetainę (www.vvtat.lt), kurioje skelbiami vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

II SKYRIUS

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

8. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos tikslai yra šie:

8.1. pagal kompetenciją užtikrinti vartotojų teisių apsaugą reguliuojančių teisės aktų įgyvendinimą;

8.2. pagal kompetenciją užtikrinti rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje reguliuojančių teisės aktų įgyvendinimą;

8.3. atlikti turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 66, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-29, i. k. 2019-01294

 

8.4. pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Europos Sąjungos politiką ir bendradarbiauti su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis vartotojų teisių apsaugos, ne maisto produktų rinkos priežiūros ir turizmo paslaugų teikėjų priežiūros srityse.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 66, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-29, i. k. 2019-01294

 

9. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

9.1. pagal kompetenciją užtikrindama vartotojų teisių apsaugą reguliuojančių teisės aktų įgyvendinimą:

9.1.1. koordinuoja vartotojų teisių apsaugos institucijų, atsakingų už tam tikros vartojimo srities reguliavimą, veiklą vartotojų teisių apsaugos srityje (analizuoja sukauptą, periodiškai iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų gaunamą informaciją apie vartotojų teisių apsaugą, teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos tobulinimo);

9.1.2. pagal kompetenciją priima ir derina teisės aktus, susijusius su vartotojų teisių apsauga;

9.1.3. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su vartotojų teisių apsauga, projektų; teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl teisės aktų, reguliuojančių vartotojų teisių apsaugą, teisinio reguliavimo spragų šalinimo ir teisinio reguliavimo tobulinimo;

9.1.4. organizuoja vartotojų švietimą; koordinuoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, vartotojų asociacijų veiklą organizuojant vartotojų švietimą, pardavėjams ir paslaugų teikėjams teikia informaciją apie vartotojų teises;

9.1.5. teikia konsultacijas ir informaciją, rengia metodines rekomendacijas fiziniams ir juridiniams asmenims vartotojų teisių apsaugos klausimais, įgyvendina kitas prevencijos priemones, padedančias užtikrinti vartotojų teisių apsaugą;

9.1.6. sprendžia vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčus ne teismo tvarka;

9.1.7. nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ir prašymus vartotojų teisių apsaugos klausimais, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

9.1.8. pagal kompetenciją taiko Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytas atsakomybės priemones;

9.1.9. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja (prižiūri) vartojimo sutarčių standartinių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams (atlieka aktualiausių vartojimo sričių vartojimo sutarčių standartinių sąlygų stebėseną, vertina vartojimo sutarčių standartines sąlygas) ir teismo tvarka ginčija nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas;

9.1.10. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka gina vartotojų viešąjį interesą;

9.1.11. kuria ir tvarko vartotojų teisių apsaugos duomenų bazę;

9.1.12. užtikrina vartojimo ginčų komisijų veiklos sąlygas ir šias komisijas techniškai aptarnauja;

9.2. vykdydama ne maisto produktų rinkos priežiūrą:

9.2.1. pagal kompetenciją prižiūri, ar rinkai tiekiami ne maisto produktai atitinka ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą, informacijos apie ne maisto produktus teikimą nustatančių teisės aktų reikalavimus ir analizuoja šių teisės aktų reikalavimų neatitinkančių ne maisto produktų priežiūros duomenis;

9.2.2. suderinusi su suinteresuotomis institucijomis, tvirtina metinius ne maisto produktų rinkos priežiūros planus;

9.2.3. atlieka pavojingų ne maisto produktų pašalinimo iš rinkos priežiūrą;

9.2.4. atlieka ne maisto produktų saugos, kokybės ekspertizes, bandymus ir (ar) tyrimus;

9.2.5. vertina ne maisto produktų pavojingumo riziką;

9.2.6. nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ne maisto produktų rinkos priežiūros klausimais, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

9.2.7teikia konsultacijas ir informaciją, rengia metodines rekomendacijas asmenims ne maisto produktų rinkos priežiūros klausimais, įgyvendina kitas prevencijos priemones, padedančias užtikrinti ne maisto produktų rinkos priežiūrą;

9.2.8. kuria ir tvarko ne maisto produktų rinkos priežiūros duomenų bazes;

9.2.9. teikia kompetentingoms institucijoms informaciją apie ne maisto produktų rinkos priežiūrą; 

9.2.10. pagal kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo nustatytų reikalavimų;

9.3. atlikdama turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą:

9.3.1. atlieka kelionių organizatorių, turizmo paslaugų rinkinių pardavėjų, apgyvendinimo paslaugų teikėjų veiklos patikrinimus;

9.3.2. išduoda kelionių organizatoriaus, gido ir apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimus;

9.3.3. priima kelionių pardavimo agento ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo deklaracijas;

9.3.4. priima pranešimus apie neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikimą;

9.3.5. atlieka kelionių organizatorių ir turizmo paslaugų rinkinių pardavėjų prievolių įvykdymo užtikrinimo priežiūrą;

9.3.6. atstovauja turistų interesams kelionių organizatoriaus ir (arba) turizmo paslaugų rinkinių pardavėjo nemokumo ar bankroto atvejais;

9.3.7. teikia konsultacijas ir informaciją turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros klausimais, įgyvendina kitas prevencijos priemones, skirtas užkirsti kelią galimiems turizmo paslaugų teikėjų veiklą reguliuojančių teisės aktų pažeidimams.

 

Papildyta papunkčiu:

Nr. 66, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-29, i. k. 2019-01294

9.4. pagal kompetenciją dalyvaudama įgyvendinant Lietuvos Europos Sąjungos politiką ir bendradarbiaudama su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros srityse:

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 66, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-29, i. k. 2019-01294

 

9.4.1. rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose, jų komitetuose ir darbo grupėse nagrinėjamais klausimais, taip pat derina kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas;

9.4.2. užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose, jų komitetuose ir darbo grupėse, kitose tarptautinėse organizacijose;

9.4.3. teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės perkėlimo, vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus; apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

9.4.4. organizuoja ir atlieka keitimąsi informacija su Europos Komisija ir Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėmis institucijomis, įgyvendina 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (OL 2004 L 364, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. vasario 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2018/302 (OL 2018 L 60, p. 1) (toliau – reglamentas Nr. 2006/2004) ir 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (OL 2013 L 165, p. 1), koordinuoja šių reglamentų nuostatų vykdymą Lietuvoje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 66, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-29, i. k. 2019-01294

 

9.4.5. pagal kompetenciją įgyvendina 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2008, nustatantį su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL 2008 L 218, p. 30);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 66, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-29, i. k. 2019-01294

 

9.4.6. organizuoja ir atlieka keitimąsi informacija su Europos Komisija ir Europos Sąjungos valstybėmis narėmis Bendrijos skubaus keitimosi informacija sistemoje (RAPEX sistema);

9.4.7. įgyvendina tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktus dėl ne maisto produktų saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie ne maisto produktus teikimo;

9.4.8. vykdo Europos vartotojų centro funkcijas Lietuvos Respublikoje, padėdama spręsti tarptautinius vartotojų ginčus, teikdama vartotojams informaciją ir bendradarbiaudama su Europos vartotojų centrų tinklu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 51, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-18, i. k. 2018-00825

 

9.5. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 66, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-29, i. k. 2019-01294

 

III SKYRIUS

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS TEISĖS

 

10. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama savo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

10.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, susijusią su vartotojų teisių apsauga, ne maisto produktų rinkos ir turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūra;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 66, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-29, i. k. 2019-01294

 

10.2. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų asmenų informaciją ir dokumentus, kurių reikia įstatymų pažeidimams tirti, o prireikus – ir prekių pavyzdžius;

10.3. reikalauti, kad gamintojai, importuotojai, pardavėjai ir paslaugų teikėjai ar jų atstovai atvyktų į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir pateiktų paaiškinimus žodžiu ar raštu;

10.4. sudaryti komisijas, darbo grupes teisės aktų projektams rengti ar kitiems Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijos klausimams spręsti, įtraukti į jas kitų institucijų (suderinus su jų vadovais), vartotojų asociacijų atstovų;

10.5. pagal kompetenciją keistis patirtimi ir geriausia praktika, vykdyti bendrus projektus vartotojų teisių apsaugos, ne maisto produktų rinkos ir turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros srityse su tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 66, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-29, i. k. 2019-01294

 

10.6. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, vartotojų asociacijomis, užsienio valstybių institucijomis ir organizacijomis, įgyvendinančiomis vartotojų teisių apsaugą, ne maisto produktų rinkos ir (arba) turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 66, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-29, i. k. 2019-01294

 

10.7. kreiptis į Europos Sąjungos valstybių narių teismus ar kitas kompetentingas įstaigas su prašymu priimti sprendimą, įpareigojantį pardavėją ar paslaugų teikėją, veikiantį toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nutraukti Lietuvos vartotojų viešojo intereso pažeidimą;

10.8. spręsdama vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčus ne teismo tvarka, kreiptis į valstybės ir savivaldybės instituciją, atsakingą už susijusią su ginču vartojimo sritį, ir prašyti išvados dėl vartotojo prašyme nurodyto reikalavimo ar pardavėjo, paslaugų teikėjo pateiktų paaiškinimų;

10.9. patekti į Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių ūkio subjektų, kurių priežiūrą atlieka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, teritoriją, pastatus, patalpas, atlikti patikrinimus, o tais atvejais, kai trukdoma atlikti pareigas, – pasitelkti policiją; į fizinio asmens gyvenamąsias patalpas turi teisę patekti tik tuo atveju, jeigu šis fizinis asmuo sutinka ir įstatymai nenustato kitaip;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 66, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-29, i. k. 2019-01294

 

10.10. siūlyti valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms sustabdyti ar panaikinti gamintojams, importuotojams, pardavėjams ir paslaugų teikėjams išduotus leidimus ir licencijas verstis komercine ir ūkine veikla, jeigu dėl jos rinkai patiekti pavojingi ne maisto produktai padarė žalos vartotojų sveikatai ar sukėlė pavojų gyvybei, ar rinkai buvo patiekta netinkamos kokybės ne maisto produktų;

10.11. atlikti reikalingus patikrinimus vietoje, kiek to reikia reglamento Nr. 2006/2004 tikslams pasiekti;

10.12. gauti paramą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.

11. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

12. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis teisingumo ministro tvirtinamu metiniu veiklos planu. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos metinis veiklos planas rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiamas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje. Kaip vykdomas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos metinis veiklos planas, vertina Teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

13. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veikla reglamentuojama Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus tvirtinamais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymais.

14. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba turi teritorinius padalinius. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos administracijos struktūrą tvirtina teisingumo ministras.

15. Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai vadovauja direktorius; jį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) priima į pareigas ir atleidžia iš jų teisingumo ministras. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius gali būti skiriamas eiti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vadovo pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas teisingumo ministrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 66, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-29, i. k. 2019-01294

 

16. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius gali turėti pavaduotojų; juos jis priima į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui; šis nustato jų administravimo sritis ir paveda jiems tam tikras funkcijas.

17. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius:

17.1. sprendžia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus ir atsako už Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai nustatytų veiklos tikslų pasiekimą, veiklos planavimą ir organizavimą, funkcijų atlikimą;

17.2. atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;

17.3. pagal kompetenciją užtikrina, kad Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;

17.4. kasmet teikia Teisingumo ministerijai Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos metinę veiklos ataskaitą; teisingumo ministrui pareikalavus, atsiskaito už Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklą;

17.5. spręsdamas savo kompetencijai priskirtus klausimus, priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, pasirašo įgaliojimus, kitus vidaus administravimo dokumentus;

17.6. teikia teisingumo ministrui pasiūlymus dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos administracijos struktūros;

17.7. tvirtina Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos administracijos padalinių nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymus;

17.8. tvirtina Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašus neviršydamas Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus;

17.9. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, priima į pareigas ir atleidžia iš jų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;

17.10. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka organizuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 66, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-29, i. k. 2019-01294

 

17.11. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, efektyvios Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vidaus kontrolės sukūrimą, veikimą ir tobulinimą;

17.12. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

17.13. užtikrina vienodą ir kompetentingą fizinių ir juridinių asmenų konsultavimą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos klausimais;

17.14. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

18. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus laikinai nesant, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus funkcijas atlieka jo pavaduotojas, o kai jo (jų) nėra, – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

19. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojai:

19.1. pagal jiems nustatytas administravimo sritis atsako už įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą;

19.2. pagal jiems nustatytas administravimo sritis koordinuoja administracijos padalinių veiklą;

19.3. atlieka kitas jiems Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavestas funkcijas.

20. Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje sudaroma kolegiali patariamoji institucija – kolegija; jos nuostatus tvirtina teisingumo ministras. Kolegiją sudaro Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius, jo pavaduotojai, Teisingumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovai.

21. Kolegija atlieka šias funkcijas:

21.1. nagrinėja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos metinį veiklos planą, metinę veiklos ataskaitą ir teikia Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai pasiūlymus dėl jų;

21.2. teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje reguliuojančių teisės aktų įgyvendinimo;

21.3. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Europos Sąjungos politikos įgyvendinimo, bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos srityse;

21.4. atlieka kitas kolegijos nuostatuose nustatytas funkcijas.

22. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo, kitų įstatymų ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento nustatytais atvejais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijoms įgyvendinti sudaromi kolegialūs organai – komisijos, kurios, spręsdamos savo kompetencijai priskirtus klausimus, priima nutarimus. Komisijų sudarymo tvarką nustato Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamentas, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

 

V SKYRIUS

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

23. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos finansų kontrolę atlieka Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus paskirti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų.

24. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vidaus auditą atlieka Teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

______________

 

Nuoroda į teisės aktą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/15bd0000a96f11e59010bea026bdb259/wkuTgSIbKV

Atnaujinimo data: 2024-02-28