Asmens duomenų apsauga

Sąvokos ir nuorodos

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, Reglamentas (ES) 2016/679, BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Asmens duomenys –bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuriam priklauso asmens duomenys.

Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas veikia laikydamasis duomenų valdytojo nurodymų.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Asmens duomenų tvarkymas Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba tvarko duomenų subjektų asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu: 1) jo sutikimu; 2) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas; 3) kai tvarkyti asmens duomenis Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įpareigoja atitinkami teisės aktai; 4) vykdant Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai pavestas viešosios valdžios funkcijas; 5) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teisėto intereso.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje aprašas ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo aprašas.

Asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarkos aprašas.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje duomenų apsaugos pareigūne yra paskirta Irina Martinkevič ([email protected], tel. +370 649 28 911).

 

Atkreipiame dėmesį, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos duomenų apsaugos pareigūnas teikia informaciją tik apie asmens duomenų tvarkymą šioje institucijoje. Norėdami pasikonsultuoti kitais duomenų apsaugos klausimais, turėtumėte kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, konsultacijų tel. (8 5) 212 7532.

Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimas

 Duomenų subjektas turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

  • teisė gauti informaciją apie savo duomenų tvarkymą;
  • teisė susipažinti su duomenimis;
  • teisė reikalauti ištaisyti duomenis;
  • teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisė apriboti duomenų tvarkymą;
  • teisė į duomenų perkeliamumą;
  • teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

  • jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atsakingam darbuotojui, kuris tvarko konkretaus duomenų subjekto asmens duomenis, duomenų subjektas jam privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • jeigu prašymas pateikiamas paštu arba per pasiuntinį, kartu su prašymu turi būti pateikiama patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • jeigu prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu kreipiasi duomenų subjekto atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinę informaciją, atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinę informaciją, informaciją, kokias teises ir kokiu mastu pageidauja įgyvendinti, kokiomis aplinkybėmis jo asmens duomenys galėjo būti surinkti, kokiu būdu pageidauja gauti atsakymą, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą atstovavimo dokumento kopiją.

Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises forma

Veiksmai, jeigu duomenų subjektas mano, kad jo teisės yra pažeistos

Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos duomenų apsaugos pareigūną.

Siekiant užtikrinti konfidencialumą ir kreipiantis į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos duomenų apsaugos pareigūnui.

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:

L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. p. [email protected]

http://vdai.lrv.lt

Atnaujinimo data: 2024-02-19