Bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis

Baltijos šalių vartotojų teises ginančių valstybės institucijų bendradarbiavimo susitarimas buvo pasirašytas 2006 m. gegužės 22 d. tarptautinės konferencijos „Administracinis bendradarbiavimas vartotojų apsaugos srityje. Baltijos šalys“ metu Vilniuje, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (toliau – Bendradarbiavimo reglamentas).

Bendradarbiavimo susitarimą pasirašė Lietuvos nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos, Estijos vartotojų apsaugos tarybos ir Latvijos vartotojų teisių apsaugos centro vadovai. Pasirašiusios bendradarbiavimo sutarimą šalys susitarė bendradarbiauti šiomis kryptimis:

 • Ginant viešą vartotojų interesą ir nagrinėjant vartotojų skundus dėl jų teisių pažeidimų, kurie iškyla jiems įsigyjant prekes ar paslaugas Europos Sąjungos rinkoje;
 • Imantis priemonių dėl nesąžiningai vartotojų atžvilgiu veikiančių subjektų veiklos nutraukimo;
 • Keičiantis informacija apie teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi, pakeitimus ar papildymus bei metodinėmis rekomendacijomis ir praktika kovojant su pažeidimais vartojimo srityje (rinkoje);
 • Vykdant veiksmų koordinavimą iškilusiems bendradarbiavimo procese klausimams spręsti, įskaitant darbo grupių sudarymą, keitimąsi atstovais, ekspertais, personalo mokymą;
 • Organizuojant bendrus susitikimus ir seminarus problemoms, kylančioms didinant vartotojų teisių apsaugos efektyvumą, spręsti.

2017 metais Baltijos šalių vartotojų teisių apsaugos institucijų susitikimo Lietuvoje metu buvo pasirašytas atnaujintas bendradarbiavimo susitarimas, įtraukiant ir bendradarbiavimą ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje.

2016 m. pasirašytas Memorandumas tarp Lietuvos Respublikos valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Kazachstano Respublikos nacionalinės ūkio ministerijos vartotojų teisių apsaugos komiteto dėl bendradarbiavimo vartotojų teisių apsaugos srityje pagrindinių krypčių. Memorandumą pasirašiusios institucijos numatė plėtoti ir stiprinti bendradarbiavimą vartotojų teisių apsaugos srityje, atsižvelgdamos į galiojančius teisės aktus ir jų tarptautinius įsipareigojimus šiomis pagrindinėmis kryptimis:

 1. keičiantis informacija apie nesaugias prekes ir paslaugas, neatitinkančias norminių aktų reikalavimų, išskyrus konfidencialią informaciją;
 2. užkertant kelią nesaugių prekių patekimui į Šalių valstybių teritorijas bei sudarant sąlygas ir teikiant visokeriopą pagalbą atliekant saugos bandymus Šalių valstybių laboratorijose;
 3. keičiantis patirtimi dėl informacinių sistemų, naudojamų kovojant su pažeidimais vartojimo rinkoje, kūrimo ir įdiegimo;
 4. keičiantis patirtimi dirbant su viešojo informavimo priemonėmis sistemingai teikiant informaciją vartotojų teisių apsaugos klausimais;
 5. rengiant mokslines-praktines konferencijas ir seminarus sprendžiant problemas, kylančias didinant vartotojų teisių apsaugos nuo tam tikroje srityje būdingų pažeidimų efektyvumą.

2019 m. birželis – 2023 m.lapkritis Prosafe projektas EEPLIANT3 „Energijos efektyvumą atitinkantys produktai 2018“.

2018 m. spalio 15 d. - 2021 m. lapkričio 30 d. „Europos Sąjungos Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformos (EGS) integravimas į nacionalinę Vartotojų teisių informacinę sistemą (VTIS) 

2017 m. lapkritis – 2019 m. kovas PROSAFE projektas „Kūdikių nešyklių ir lovelių atitiktis saugos reikalavimams“.

2017 m. rugsėjis – 2020 m. vasaris EEPLIANT 2 projektas „Šaldytuvų energetinio efektyvumo atitiktis”. 

2017 m. rugsėjis – 2019 m. rugsėjis PROSAFE projektas „Smūginių gręžtuvų atitiktis saugos reikalavimams“

2017 m. rugsėjis – 2019 m. rugsėjis PROSAFE projektas „Elektrinių plaukų priežiūros priemonių atitiktis saugos reikalavimams“.

2017 m. kovas - 2017 m. rugsėjis Dvynių projektas Albanijoje Nr. AL 14 IPA HE 01 16 TWL „Vartotojų apsaugos komisijos ir jos techninio sekretoriato gebėjimų stiprinimas“

2017 m. sausis - 2019 m. sausis Dvynių projektas „Technikos ir statybų priežiūros agentūros (TCSA) gebėjimų stiprinimas, kuriant rinkos priežiūros sistemą Gruzijoje GE/14/ENI/EC/02/17(GE/29)“

2016 m. Skandinavijos ir Pabaltijo šalių projektas „Dėl veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus veiklos“.

2016 m. balandis – 2018 m. birželis Prosafe projektas JA2015 „Plastikiniai žaislai“.

2016 m. kovas – 2018 m. balandis PROSAFE projektas „Čiulptukų ir čiulptukų laikiklių atitiktis saugos reikalavimams“. 

2016 m. vasaris – 2018 m. balandis PROSAFE projektas „Padangų atitiktis ekologinio projektavimo ir energetinio ženklinimo reikalavimams“.

2014 – 2016 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas "Bendras rinkos priežiūros projektas dėl dūmų detektorių“.

2014 – 2016 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas "Bendras rinkos priežiūros projektas dėl žaislų“.

2013 – 2015 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas "Bendras rinkos priežiūros projektas dėl CO (anglies monoksido) ir dūmų detektorių".

2013 -2015 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas "Bendras rinkos priežiūros projektas dėl Aukštų kėdžių (vaikų priežiūros priemonės)".

2013 -2015 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas “Bendradarbiavimas su Kinijos Liaudies Respublikos Bendrąja Kokybės, priežiūros ir karantino (AQSIQ) institucija vartotojams skirtų produktų saugos srityje” II dalis.

2012 - 2014 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas "Bendras rinkos priežiūros projektas dėl vaikų priežiūros priemonių".

2012 – 2014 m. ES Dvynių projektas Moldovoje MD10/ENP-PLA/TR/09 „Parama Moldovos Valstybinei rinkos priežiūros, metrologijos ir vartotojų apsaugos inspekcijai“ konsorciume su D.Britanijos organizacija „NI-CO“.

2012 – 2013 m. ES Dvynių projektas Armėnijoje AM11/ENP-PCA/HE/09 "Rinkos ir vartotojų teisių apsaugos inspekcijos gebėjimų stiprinimas ir suderinimas su ES standartais" konsorciume su D.Britanijos organizacija „NI-CO“.

2008 m. Europos Komisijos patvirtinta PHARE Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonė - / Transition Facility Twinning Light project Fiche/ projektas „Administracinių gebėjimų stiprinimas ne maisto produktų rizikos vertinimo srityje“.

2008 – 2011 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas „Joint market Surveillance action on toys” (“Bendras rinkos priežiūros projektas dėl žaislų”). Dalyvauja 13 Europos Sąjungos šalių.

2008 – 2011 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) inicijuotame projekte „EMARS II“ „Rinkos priežiūros stiprinimas vadovaujantis gera praktika“ („Enhancing Market Surveillance Through Best Practice”), finansuojamame iš Europos Komisijos lėšų. Dalyvauja 20 šalių.

2008 – 2009 m. STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) projektas “Joint Market Surveillance Action on Cords and Drawstrings on Children’s Clothing” (“Bendras virvelių ir įveriamų virvelių vaikų drabužiuose rinkos priežiūros projektas”). Dalyvauja 11 Europos Sąjungos šalių.

Nuo 2007 m. Inspekcija dalyvauja Europos Komisijos remiamame Vokietijos Hamburgo sveikatos ir vartotojų apsaugos įstaigos koordinuojamame produktų saugos kontrolės projekte „Bendradarbiavimas su muitine ir rinkos priežiūros institucijomis Baltijos šalių regione elektrotechnikos gaminių (žemųjų įtampų direktyva), asmeninių apsauginių priemonių (AAP direktyva) ir Bendrosios produktų saugos direktyvos apimtyje“ kartu su kitomis Baltijos jūros regiono šalimis (Lenkija, Švedija, Danija, Suomija, Latvija, Estija). 

2007 m. Inspekcija kartu su kitomis 15 Europos Sąjungos šalių dalyvavo Elektros tinklo ilgiklių saugos bandymų projekte, finansuotame iš Europos Komisijos lėšų.

2006 – 2008 m. Inspekcija dalyvavo STICHTING PROSAFE (Produktų saugos forumas) inicijuotame projekte „EMARS“ „Rinkos priežiūros stiprinimas vadovaujantis gera praktika“ („Enhancing Market Surveillance Through Best Practice”). Dalyvauja 15 Europos Sąjungos šalių.

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Inspekcija dalyvauja Bendrijos skubaus apsikeitimo informacija apie pavojingus vartotojų sveikatai ir saugai gaminius sistemoje (RAPEX).

Nuo 2005 m. Inspekcija dalyvauja tarptautinės organizacijos - Europos produktų saugos forumo STICHTING PROSAFE (Product Safety Enforcement Forum of Europe) veikloje. Bendrai PROSAFE inicijuojamuose projektuose dalyvauja 21 Europos Sąjungos šalis ir 25 rinkos priežiūros institucijos. 

Inspekcija dalyvavo Baltijos jūros regiono rinkos priežiūros tinklo, kurį koordinavo Vokietijos Hamburgo mokslo ir sveikatos apsaugos įstaiga, organizuotose bendrose bandymų programose kartu su kitomis Baltijos jūros regiono šalimis. 

Danijos Vyriausybės FEU projektas LIT-0148 „Pagalba Nacionalinei vartotojų teisių apsaugos tarybai ir Lietuvos rinkos priežiūros institucijoms pasirengiant narystei “. Partneris Danijos European Advisers. Projektui pritarė LR Užsienio reikalų ministerija.

„Direktyvos 2000/14/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamų triukšmų, perkėlimas“. Partneris Nyderlandų Senter International. Projektas prasidėjo 2003-04-01, truks 2 m. (oficiali pabaiga 2004-12)

PHARE Dvynių projektas LI 00/IB/FI02 „Administracinių ir techninių gebėjimų skatinant laisvą prekių judėjimą stiprinimas“ (2001-2002) Nyderlandų Vyriausybės Programa PAA02/LT/7/5 (2002) 

Safety Gate (RAPEX) – Europos Komisijos Skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojų sveikatai ir saugai gaminius, pranešimų apie pavojingus gaminius registravimo ir skelbimo sistema.
Siekiant, kad į ES šalių rinkas patektų tik saugūs ne maisto gaminiai bei įgyvendinant bendrosios gaminių saugos direktyvos 2001/95/EB nuostatas, sukurta Bendrijos skubaus informavimo apie pavojingus vartotojų sveikatai ir saugai gaminius sistema – Safety Gate. Direktyva dėl bendrosios gaminių saugos numato pareigas valstybėms narėms, gamintojams ir platintojams bei pačiai Europos Komisijai, siekiant, jog į rinką patektų tik saugūs gaminiai, o, aptikus pavojingus, būtų galima skubiai imtis veiksmų, šalinant juos iš rinkos. 
ES šalių narių pranešimus apie pavojingus gaminius sistemoje Safety Gate galite rasti EK interneto svetainėje adresu: https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport

Apie Lietuvos rinkoje nustatytus pavojingus produktus ir jiems taikytas rinkos ribojimo priemones galite sužinoti  interneto svetainės skyriuje „PAVOJINGI PRODUKTAI“

Bendrosios gaminių saugos direktyvos 2001/95/EB 5 (3) straipsnis taip pat įpareigoja gamintojus/platintojus informuoti atsakingas valstybės institucijas apie nesaugius gaminius ir priemones, kurių gamintojai ar platintojai ėmėsi, kad šie gaminiai būtų išimti iš rinkos ir saugiai sunaikinti.

Informavimui yra skirta atskira pranešimų teikimo sistema - Business Gateway. Instrukcijas, kaip pateikti pranešimą, galima rasti čia.

Safety Gate nacionalinis kontaktinis asmuo – Rinkos priežiūros planavimo ir rizikos vertinimo skyriaus vyresnysis patarėjas Aleksas Žalpys, tel.  8 659 91756, el. p. [email protected].

ES šalių bendradarbiavimas vartotojų apsaugos srityje

2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo („Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje“), įkurtas institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų taikymo stebėseną, tinklas. Reglamentas taikomas tik Europos Sąjungoje (ES) įvykdytiems teisės aktų pažeidimams.

ES šalių institucijų bendradarbiavimas

Kiekviena ES šalis paskiria valdžios institucijas, atsakingas už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą. Šios institucijos sujungtos į savitarpio pagalbos tinklą (angl. Consumer Protection Cooperation framework – CPC tinklas). Kiekvienoje šalyje bendra ryšių palaikymo tarnyba užtikrina koordinavimą tarp nacionalinių institucijų. Europos Komisija koordinuoja šių institucijų bendradarbiavimą, siekdama užtikrinti, kad vartotojų teisių apsaugos teisės aktai būtų nuosekliai taikomi ir vykdomi visoje bendrojoje rinkoje. CPC tinklas leidžia nacionalinėms institucijoms keistis informacija ir bendradarbiauti su panašiomis institucijomis kitose ES šalyse.

Reglamentas apima situacijas, susijusias su vartotojų kolektyviniais interesais. Juo palengvinamas institucijų bendradarbiavimas, siekiant užkirsti kelią vartotojų teisių aktų pažeidimams, kai įmonė ir vartotojas yra skirtingose šalyse.

Šis bendradarbiavimas yra susijęs su vartotojų teisės aktais, apimančiais įvairius aspektus, kaip antai nesąžiningą komercinę veikląnesąžiningas sutarčių sąlygaselektroninę prekybąlyginamąją reklamąatostogų paketuspakaitinį naudojimąsi bendra nuosavybenuotolinę prekybą ir keleivių teises.

Savitarpio pagalba ir Bendrijos veikla

Kiekviena institucija gali kreiptis pagalbos į kitas tinklo nares, siekiant ištirti galimus vartotojų teises ginančių teisės aktų pažeidimus.

Tam, kad užkirstų kelią pažeidimams, kurie tuo pat metu vyksta keliose arba visose ES šalyse, institucijos gali:

 • imtis bendrų veiksmų, pavyzdžiui, atlikti patikrinimus, vadinamąsias „žaibo operacijas“, kurios apima konkretaus sektoriaus (lėktuvo bilietų, atsisiunčiamo skaitmeninio turinio ir pan.) interneto svetainių patikrinimą per Europos Komisijos vadovaujamą metinę operaciją;
 • bendradarbiaudamos su Komisija nustatyti bendrą požiūrį į vartotojų apsaugos teisės aktų taikymą konkrečios problemos atveju.

CPC reglamento reforma

Reforma siekiama geriau įgyvendinti ES vartotojų teisę ypač sparčiai besivystančioje skaitmeninėje sferoje. Naujasis Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (ES) 2017/2394, bus taikomas nuo 2020 m. sausio 17 d.

Jis pagerins dabartinę sistemą:

 • bus išplėsta reglamento taikymo sritis, kad būtų galima bendradarbiauti naujose srityse. Šios naujos sritys apima trumpalaikius pažeidimus, tokius kaip trumpalaikės klaidinančios reklamos kampanijos. Taip pat įtrauktos teisės aktų sritys, kurios anksčiau nebuvo taikomos, pavyzdžiui, tarpvalstybinis interneto turinio paslaugų perkeliamumas, keleivių teisės, nepagrįstas geografinis blokavimas, finansinės paslaugos;
 • bus sustiprinti minimalūs kompetentingų institucijų įgaliojimai bendradarbiaujant tarpvalstybiniame kontekste, ypač greičiau kovojant su bloga internetine praktika. Tai apima įgaliojimus atlikti bandomuosius pirkimus ir atlikti slapto pirkėjo pirkimus, sustabdyti ir blokuoti internetines svetaines, taikyti laikinąsias priemones, taikyti baudas, proporcingas tarpvalstybiniam priskirtos praktikos aspektui;
 • bus sustiprinti koordinuoti mechanizmai, skirti plačiai paplitusiems pažeidimams tirti ir spręsti.

icpen.png

Tarnyba yra Tarptautinio vartotojų apsaugos ir gynimo tinklo (angl. International Consumer Protection and Enforcement Network – ICPEN) narė.

Nors šiame tinkle nėra nustatytos formalios procedūros tarptautiniam vartotojų ginčų sprendimui, Tarnyba naudojasi turimais tinklo resursais bei tinklo narių kontaktais ir neoficialiai kreipiasi pagalbos į kitos šalies kompetentingas institucijas. ICPEN tinklas taip pat turi savo nariams skirtą prieigą svetainėje www.icpen.org, kurioje galima kreiptis dėl informacijos specialioje forumo skiltyje. ICPEN tinklo nariai įgyvendina įvairias bendras iniciatyvas, prie kurių pagal galimybes prisijungia ir Tarnyba, pavyzdžiui, interneto naršymo kampanija (SWEEP), apgavysčių prevencijos mėnesio kampanija, tinklo prioritetų nustatymas ir strateginių tikslų formulavimas bei pan.

Pažymėtina, kad Tarnyba taip pat dalyvauja ICPEN tinklo projekte www.econsumer.gov, pagal kurį vartotojui suteikiama galimybė nurodytoje interneto svetainėje užpildyti prašymo formą dėl pažeistų teisių ir teisėtų interesų tarptautiniu mastu ir taip informuoti atitinkamas tarptautines institucijas bei gauti informaciją dėl galimybių spręsti kilusį ginčą. Šio projekto narėmis yra 36 šalys. Gavusi vartotojo kreipimąsi dėl galimai pažeistų vartotojo teisių šalyje, kuri yra minėto tinklo projekto narė, Tarnyba informuoja vartotoją apie galimybę kreiptis per aukščiau nurodytą tinklo projekto internetinę svetainę.

Atnaujinimo data: 2024-04-22