Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Šis Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pranešimus apie pažeidimus VVTAT gali pateikti esami ir buvę VVTAT tarnautojai ir darbuotojai, ar asmenys susiję su VVTAT sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Pažeidimas – VVTAT galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su VVTAT.

Taigi, praneškite apie VVTAT pastebėtus teisės pažeidimus:

1) galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;

2) administracinį nusižengimą;  

3) tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;

4) šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;

5) ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su šiomis įstaigomis.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

1) VVTAT per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;

2) Lietuvos Respublikos prokuratūrai tiesiogiai;

3) viešai (siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų).

Pranešimo nagrinėjimo schema

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Tarnyboje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

1) tiesiogiai kompetentingam VVTAT subjektui;

2) žodžiu, atvykus į VVTAT (adresu Vilniaus g. 25, Vilnius) pas kompetentingą subjektą (iš anksto susitarus su kompetentingu subjektu);

3) atsiunčiant informaciją apie pažeidimą VVTAT elektroninio pašto adresu [email protected].

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą arba laisva forma –  pranešime nurodant:

 • savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą (jeigu asmens kodo neturima), darbovietę, kontaktinius duomenis (gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar kitus duomenis ryšiui palaikyti);
 • duomenis apie pažeidimą (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.);
 • sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;  
 • jei įmanoma, bet kokius turimus dokumentus ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius;
 • ar apie pažeidimą jau yra kam nors pranešęs ir, jei pranešė, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas;
 • kad yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą;
 • kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Pranešimas turi būti parašytas valstybine kalba, įskaitomai ir pateikiamas pasirašytas.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės (konfidencialumo užtikrinimas, draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją, teisė gauti kompensaciją, nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas, atleidimas nuo atsakomybės) Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VVTAT kompetentingi subjektai:

 • Teisės skyriaus vyresnioji patarė Irina Martinkevič (tel. 8 649 28911);
 • Teisės skyriaus patarėja Dovilė Dulkienė (tel. 8 659 164 01).

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

1) Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas; Formą rasite čia.

2) Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas; Formą rasite čia.

3) Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše nustatomi įstaigose diegiamų vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas įstaigoje.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1-155 patvirtintas Informacijos apie pažeidimus Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas  (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie VVTAT galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo VVTAT veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Kilus klausimams dėl Įstatymo, dėl pranešimų apie pažeidimus teikimo prašome skambinti:

 • Lietuvos Respublikos prokuratūros telefonu (8 5) 266 2329. Išsamiau čia;
 • Kompetentingam VVTAT subjektui, t. y. Teisės skyriaus vyresniajai patarėjai Irinai Martinkevič, ar Teisės skyriaus patarėjai Dovilei Dulkienei, telefonų numeriais, kuriuos galite rasti čia.

 

Duomenys apie vidiniu pranešimų kanalu gautus pranešimus 

2019 – 2023 m. pranešimų apie pažeidimus negauta* 

*Kartą per metus VVTAT tinklalapyje pateikiami statistiniai duomenys apie gautus pranešimus ir jų nagrinėjimo rezultatus (kiek įstaigoje per vidinį kanalą pateikta informacijos apie pažeidimus, kiek informacijos išnagrinėta, kiek jos perduota nagrinėti kompetentingai institucijai) 

Tiesos jungiklis. „Visi norėtume, kad egzistuotų tiesos jungiklis, tačiau prie jo — tik Jūsų ranka. Nes tik Jūs galite pranešti apie visuomenei aktualius pažeidimus savo darbo vietoje. Tam reikia sukaupti savyje drąsos. Pateikus pranešimą apie pažeidimą, turėsite galimybę įgyti pranešėjo statusą ir gauti papildomas apsaugos priemones. Nebūkite abejingi. Praneškite tiesą, dabar“. 

Išsamiau su pranešėjų apsauga galite susipažinti www.pranesktiesa.lt  

Atnaujinimo data: 2024-02-28