Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) – valstybės institucija, įgyvendinanti valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką vartotojų teisių apsaugos, ne maisto produktų rinkos ir turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros srityse, ir siekianti užtikrinti veiksmingą vartotojų teisių apsaugą, atitinkančią Europos Sąjungos teisės reikalavimus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 50 buvo patvirtinti Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Teisingumo ministerijos nuostatai.

Nuo 2007 m. kovo 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymui, Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Teisingumo ministerijos pavadinimas buvo pakeistas į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba koordinuoja vartotojų teises ginančių valstybės institucijų veiklą Lietuvoje. 

Tarnyba vienu savo veiklos prioritetų laiko siekį sukurti Lietuvoje aukštus ES standartus atitinkančią vartotojų teisių apsaugos sistemą.

Vartotojų teisių apsauga – vienas iš Europos Sąjungos politikos prioritetų, siekiant užtikrinti vartotojų sveikatą, saugą ir ekonominius interesus, teisę į informaciją, taip pat skatinti burtis į asociacijas savo interesams ginti. Laisvas prekių ir paslaugų judėjimas – pamatinė Europos Sąjungos vidaus rinkos laisvė –neįsivaizduojamas be vartotojų pasitikėjimo, kad prekės ir paslaugos, kuriomis jie naudojasi, yra saugios ir geros kokybės.

Numatytiems vartotojų teisių apsaugos tikslams įgyvendinti reikia bendrų aktyvių visų kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų, vartotojų ir verslo asociacijų pastangų, bendradarbiavimo ir administracinių gebėjimų stiprinimo. Spartėjant Europos Sąjungos vidaus rinkos integracijai, gausėjant prekių ir paslaugų, Lietuvos vartotojai vis dažniau gali rinktis, tačiau susiduria ir su didesniais produktų keliamais pavojais, nesąžininga prekyba. Taigi, labai svarbu stiprinti ir toliau aktyviai plėtoti vartotojų teisių apsaugos politiką – įtraukti ją į kitas veiklos sritis.

Valstybės institucijų ir verslo subjektų bendradarbiavimas diegiant geros verslo praktikos kodeksus, skatinant sąžiningą verslo praktiką – viena iš priemonių vartotojų pasitikėjimui teikiamų prekių ir paslaugų sauga ir kokybe stiprinti – turėtų tapti sudėtine vartotojų teisių apsaugos politikos dalimi.

Tarnyba dirba remdamasi Europos Sąjungos reikalavimais ir, vykdydama jai priskirtas funkcijas, siekia bei sieks, kad kiekvienas vartotojas, kur jis begyventų – kaime ar mieste – žinotų, kad Tarnyba ir jos koordinavimo srityje esančios valstybės institucijos padės išspręsti jam, kaip vartotojui, iškilusias problemas.

Vartotojų švietimo koordinavimas

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas nustato, kad Tarnyba organizuoja vartotojų švietimą ir koordinuoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, vartotojų asociacijų veiklą organizuojant vartotojų švietimą.

Įgyvendinant Valstybės kontrolės 2019 m. atlikto audito „Ar užtikrinama vartotojų teisių apsauga?“ ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, Tarnybos direktoriaus 2020-09-07 įsakymu Nr. 1-196 „Dėl vartotojų švietimo gairių patvirtinimo“ patvirtintos Vartotojų švietimo gairės, kurių tikslas – pateikti metodines rekomendacijas valstybės institucijoms, įgyvendinančioms savo funkcijas vartotojų teisių apsaugos srityje, planuojant, organizuojant vartotojų švietimą ir vertinant vartotojų švietimo rezultatus, siekiant ugdyti atsakingą, kritiškai mąstantį vartotoją, kuris žino ir geba tinkamai naudotis savo teisėmis ir laisvėmis.

Vadovaujantis Teisingumo ministro 2020-03-17 įsakymu Nr. 1R-82 „Dėl Veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje koordinavimo tvarkos aprašu, Tarnyba kasmet rengia tarpinstitucinio švietimo planą, kuriame nurodomos einamųjų metų prioritetinės švietimo sritys, priemonės ir vartotojų švietimą vykdančios institucijos. Suderintas planas viešai skelbiamas Tarnybos svetainėje.

Tarnybos veikla

 • užtikrina vartotojų teisių apsaugą, prižiūri, ar rinkai tiekiami ne maisto produktai atitinka ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą nustatančių teisės aktų reikalavimus;
 • koordinuoja vartotojų teisių apsaugos institucijų veiklą vartotojų teisių apsaugos srityje;
 • organizuoja vartotojų švietimą ir koordinuoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, vartotojų asociacijų veiklą organizuojant vartotojų švietimą;
 • ne teismo tvarka sprendžia vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčus;
 • kontroliuoja sutarčių standartines sąlygas ir ginčija nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas;
 • pagal kompetenciją taiko Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytas atsakomybės priemones;
 • gina vartotojų viešąjį interesą;
 • organizuoja vartotojų švietimą, koordinuoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, vartotojų asociacijų veiklą organizuojant vartotojų švietimą, pardavėjams ir paslaugų teikėjams teikia informaciją apie vartotojų teises;
 • organizuoja ir atlieka keitimąsi informacija Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat savo interneto svetainėje skelbia apie Tarnybos uždraustus tiekti rinkai pavojingus Lietuvos Respublikoje pagamintus ar iš Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų valstybių tiekiamus ne maisto produktus;
 • vykdo turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą;
 • atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose vartotojų teisių gynimo srityje.

Nauji įgaliojimai vartotojų teisių apsaugos stiprinimui

 • Internetinių tinklalapių blokavimas – Tarnybos taikoma poveikio priemonė, kuri su teismo leidimu gali būti taikoma į Lietuvos vartotojus veiklą nukreipusiems verslininkams, kai šiurkščiai bei sistemingai pažeidžiami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme ar Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme nustatyti vartotojų apsaugos reikalavimai.
 • Kontroliniai (slapto pirkėjo) pirkimai – pirkimai neatskleidžiant tapatybės, padedant efektyviau nustatyti ir fiksuoti galimus vartotojų teisių pažeidimus, kurių kitomis aplinkybėmis, t. y. neįsigijus prekės ar paslaugos, nustatyti neįmanoma.

Europos vartotojų diena

Kovo 15 d. – Pasaulinė vartotojų teisių diena. Europos Sąjungoje šį diena vadinama Europos vartotojų diena. Pirmą kartą Pasaulinė vartotojų teisių diena buvo švenčiama 1983 m. kovo 15 ir nuo to laiko tai yra svarbus pilietinės iniciatyvos skatinimo įvykis. Visame pasaulyje vartotojų gynimo organizacijos šią dieną organizuoja renginius, kurių tikslas yra šviesti ir informuoti vartotojus apie jų teises ir jų gynimo būdus; siekia atkreipti žiniasklaidos dėmesį į vartotojų teisių pažeidimus; skatina visuomenę aktyviai įsitraukti į vartotojus ginančių organizacijų veiklą. Europos vartotojų diena yra kasmetinė solidarumo šventė tarptautinio vartotojų judėjimo kontekste. Tačiau žymiai svarbiau yra tai, kad ši diena yra skirta supažindinti su pagrindinėmis vartotojų teisėmis bei reikalauti, kad jos būtų gerbiamos bei ginamos.

Vartotojų teisių apsaugos taryba

Vartotojų teisių apsaugos taryba (toliau – Taryba) yra kolegiali patariamoji visuomeniniais pagrindais veikianti institucija, kurią sudaro už vartotojų teisių apsaugą atsakingų valstybės institucijų, vartojimo ginčus nagrinėjančių institucijų ir vartotojų asociacijų atstovai bei Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas (Tarybos sudėtis). Taryba teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimo ir tobulinimo, analizuoja vartotojų teisių apsaugą užtikrinančių institucijų informaciją apie jų veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos bei teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priėmimo ir keitimo. Tarybai vadovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovas.

Valstybinėje vartotojų apsaugos plėtros 2019–2027 metų programoje keliami tikslai:

 • didinti vartotojų apsaugos sistemos efektyvumą;
 • gerinti vartotojų apsaugą elektroninėje erdvėje;
 • stiprinti vartotojų švietimą ir verslininkų informavimą;
 • užtikrinti vartotojų teisę įsigyti saugius produktus.

Atnaujinimo data: 2024-04-22