TEISĖS AKTŲ, REGULIUOJANČIŲ VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VEIKLĄ, SUSIJUSIĄ SU ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA, IR ĮTVIRTINANČIŲ ATITINKAMŲ PRIEŽIŪROS SRIČIŲ REIKALAVIMUS, SĄRAŠAS

I. Teisės aktai, reguliuojantys Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklą, susijusią su ūkio subjektų priežiūra

 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
 2. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas;
 3. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas;
 4. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas;
 5. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;
 6. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
 7. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;
 8. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;
 9. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas;
 10. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas;
 11. Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas;
 12. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas;
 13. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas;
 14. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“;
 15. Vartotojų teisių informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 615 „Dėl Vartotojų teisių informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 16. Keitimosi informacija apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 790 „Dėl keitimosi informacija apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus taisyklių patvirtinimo“;
 17. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“;
 18. Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimu nr. 623 „Dėl Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 75-2945);
 19. Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 17-636);
 20. Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-187 „Dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 101-5024);
 21. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 20-957);
 22. Įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 970 „Dėl įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2019, Nr. 15280); 
 23. Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2014-07-28, Nr. 10565);
 24. Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 120-6155);
 25. Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1-51 „Dėl Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 25-1242);
 26. Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1-162 „Dėl buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2020, Nr. 14529); 
 27. Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 35-1743);
 28. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 127-6488);
 29. Gamintojų, platintojų ir paslaugų teikėjų pranešimų teikimo apie pavojingus gaminius bei paslaugas taisyklės, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1-175 ,,Dėl Gamintojų, platintojų ir paslaugų teikėjų pranešimų teikimo apie pavojingus gaminius ir paslaugas“ (Žin., 2009, Nr. 143-6325);
 30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1377 „Dėl 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (EB) nr. 2006/2004, nuostatų įgyvendinimo“ (Žin., 2012, Nr. 133-6793);
 31. Informacijos apie elgesio kodeksų patvirtinimą ir už elgesio kodeksą atsakingo subjekto paskyrimą teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2008-02-01 įsakymu Nr. 1-23 „Dėl Informacijos apie elgesio kodeksų patvirtinimą ir už elgesio kodeksą atsakingo subjekto paskyrimą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 18-659);
 32. Įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 983 „Dėl įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2019, Nr. 15535);
 33. Valstybinės Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. 1-209 „Dėl Valstybinės  vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1-128 „Dėl Valstybinės  vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo";
 34. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1-191 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių patvirtinimo";
 35. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1-298 „Dėl Valstybinės  vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. 1-104 „Dėl Valstybinės  vartotojų teisių apsaugos tarnybos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
 36. Medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės sudedamosioms dalims gaminti, ženklinimo techninis reglamentas, patvirtintas Ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr.4-129 „Dėl medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės sudedamosioms dalims gaminti, ženklinimo techninio reglamento patvirtinimo“.

II. Teisės aktai, įtvirtinantys atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus

2.1. Energetikos ir vartojimo paslaugų bei prekių paslaugos

2.1.1. Atliekų tvarkymas
2.1.1.1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas
2.1.1.2. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-254 „Dėl Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“(Žin., 2013, Nr. 40-1964);
2.1.1.3. Minimalius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 125-6295);
2.1.1.4. Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 85-4260).

2.1.2. Centralizuotai tiekiamos suskystintos naftos dujos

2.1.2.1. Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-187 „Dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 101-5024);
2.1.2.2. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 16-711).

2.1.3. Daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės valdymas ir priežiūra
2.1.3.1. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas;
2.1.3.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
2.1.3.3. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo";
2.1.3.4. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“ (Žin., 2016, Nr. 30156).

2.1.4. Elektros energijos tiekimas
2.1.4.1. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;
2.1.4.2. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 20-957);
2.1.4.3. Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 120-6155);
2.1.4.4. Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1-162 „Dėl buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2020, Nr. 14529);
2.1.4.5. Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3-75 „Dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 73-3005).

2.1.5. Gamtinių dujų tiekimas
2.1.5.1. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;
2.1.5.2. Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1-51 „Dėl Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 25-1242);
2.1.5.3. Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 35-1743).

2.1.6. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas
2.1.6.1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas;
2.1.6.2. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas; 
2.1.6.3. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;
2.1.6.4. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 17-637);
2.1.6.5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 832 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategijos patvirtinimo“;
2.1.6.6. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 19-742);
2.1.6.7. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 15-532);
2.1.6.8. Informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą teikimo abonentams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D1-594 „Dėl informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą teikimo abonentams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 3-134);
2.1.6.9. Konkursų viešiesiems vandens tiekėjams parinkti organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 148 „Dėl konkursų viešiesiems vandens tiekėjams parinkti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 18-663);
2.1.6.10. Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (2003, Nr. 79-3606);
2.1.6.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. 1069 „Dėl viešojo vandens tiekimo regionų nustatymo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4467);
2.1.6.12. Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 876 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 62-2263; 2008, Nr. 10-344);
2.1.6.13. Vandens vartojimo normos RSN 26-90, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76;
2.1.6.14. Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 172 „Dėl vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių“ (Žin., 1996, Nr. 125-2923);
2.1.6.15. Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639 „Dėl viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“(Žin., 2007, Nr. 16-593);
2.1.6.16. Viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 15-533);
2.1.6.17. Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 17-636);
2.1.6.18. Žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai pavojingų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros elementų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-635 „Dėl žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai pavojingų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros elementų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 8-336);
2.1.6.19. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 26 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 143-5455);
2.1.6.20. Laikino atjungimo (prijungimo) prie geriamojo vandens tinklų paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3-95 „Dėl Laikino atjungimo (prijungimo) prie geriamojo vandens tinklų paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 5-259).

2.1.7. Ne maisto prekių ir paslaugų reguliavimas
2.1.7.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
2.1.7.2. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas;
2.1.7.3. Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymas;
2.1.7.4. Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-287 „Dėl Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 79-3118);
2.1.7.5. Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 4-134 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 76-2630);
2.1.7.6. Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2014-07-28, Nr. 10565);
2.1.7.7. Medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės sudedamosioms dalims gaminti, ženklinimo techninis reglamentas, patvirtintas Ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr.4-129 „Dėl medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės sudedamosioms dalims gaminti, ženklinimo techninio reglamento patvirtinimo“
2.1.7.8. Informacijos teikimo vartotojams gairės ūkio subjektams, prekiaujantiems internetu, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. T-121 „Dėl Informacijos teikimo vartotojams gairių ūkio subjektams, prekiaujantiems internetu, patvirtinimo“(Žin., 2013, Nr. 109-5420);  
2.1.7.9. Pavyzdinė informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą forma ir pavyzdinė nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo forma, patvirtintinos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154.

2.1.8. Ne maisto produktų sauga
2.1.8.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 
2.1.8.2. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas;
2.1.8.3. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas;
2.1.8.4. Keitimosi informacija apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 790 „Dėl keitimosi informacija apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr.90-3860);
2.1.8.5. Gamintojų, platintojų ir paslaugų teikėjų pranešimų teikimo apie pavojingus gaminius bei paslaugas taisyklės, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1-175 ,,Dėl Gamintojų, platintojų ir paslaugų teikėjų pranešimų teikimo apie pavojingus gaminius ir paslaugas“ (Žin., 2009, Nr. 143-6325);
2.1.8.6. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo bylų nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 1-146 „Dėl Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo bylų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2.1.8.7. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklės, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2023 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 1-94 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1-318  „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
2.1.8.8. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas;
2.1.8.9. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2021-07-28 įsakymas Nr. 1-193 „Dėl Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo";
2.1.8.10. Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas;
2.1.8.11. Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymas.

2.1.9. Šilumos ir karšto vandens tiekimas
2.1.9.1. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas;
2.1.9.2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 143-6311);
2.1.9.3. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 „Dėl Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 112-3270);
2.1.9.4. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 127-6488);
2.1.9.5. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos“ (Žin., 2009, Nr. 93-4011);
2.1.9.6. Atskirų energijos rūšių sąnaudų normatyvai būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti bei jų taikymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116 „Dėl Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvus būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti“ (Žin., 2003, Nr. 124-5667);
2.1.9.7. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54 „Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodikos“ (Žin., 2003, Nr. 80-3679);
2.1.9.8. Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ (Žin., 2009, Nr. 93-4012);
2.1.9.9. Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. O3-105 „Dėl Maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti“ (Žin., 2003, Nr. 117-5390);
2.1.9.10. Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-133 „Dėl Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 92-4901);
2.1.9.11. Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų atstovus, metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. O3-26 „Dėl Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjus bei šių sistemų prižiūrėtojus, metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 28-1133);
2.1.9.12. Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121 „Dėl šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 168-6214).

2.2. Maisto produktų, turizmo ir rekreacinės paslaugos

2.2.1. Atlygintinų medicininių paslaugų reguliavimas
2.2.1.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
2.2.1.2. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas;
2.2.1.3. Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas;
2.2.1.4. Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymas;
2.2.1.5. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas;
2.2.1.6. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;
2.2.1.7. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;
2.2.1.8. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;
2.2.1.9. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas.

2.2.2. Geležinkelių transportas
2.2.2.1. 2021 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/782 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų;
2.2.2.2. Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksas;
2.2.2.3. Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas. 

2.2.3. Kelių transportas
2.2.3.1. 1992 m. kovo 16 d. Tarybos reglamentas (EEB) nr. 684/92 dėl bendrųjų tarptautinio keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais taisyklių (OL l 74, 20.3.1992, p. 1);
2.2.3.2. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 l 300, p. 88-105);
2.2.3.3. 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 55/1, 2011 m. vasario 28 d.);
2.2.3.4. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
2.2.3.5. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas;
2.2.3.6. Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas; 
2.2.3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1377 „Dėl 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (EB) nr. 2006/2004, nuostatų įgyvendinimo“.

2.2.4. Laisvalaikio ir apgyvendinimo paslaugos
2.2.4.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
2.2.4.2. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas;
2.2.4.3. Apgyvendinimo rūšių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 4-86 „Dėl Apgyvendinimo rūšių sąrašo patvirtinimo“;
2.2.4.4. Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimu Nr. 623 „Dėl Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo“;
2.2.4.5. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 4-140 „Dėl Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2.2.4.6. Apgyvendinamų valstybių narių ir kitų valstybių piliečių registravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-154 „Dėl Apgyvendinamų valstybių narių ir kitų valstybių piliečių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2.2.4.7.  Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1-108 „Dėl Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2.2.4.8. Atitinkamų apgyvendinimo paslaugų rūšių klasifikavimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 4-462 „Dėl Atitinkamų apgyvendinimo paslaugų rūšių klasifikavimo reikalavimų patvirtinimo“;
2.2.4.9. Viešbučio paslaugų klasifikavimo reikalavimai, skelbiami Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje http://eimin.lrv.lt/lt/;
2.2.4.10. Viešbučio paslaugų, svečių namų paslaugų ir motelio paslaugų, kempingo paslaugų klasifikavimo anketų formos, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-252 „Dėl Viešbučio paslaugų, svečių namų paslaugų ir motelio paslaugų, kempingo paslaugų klasifikavimo anketų formų patvirtinimo";
2.2.4.11. Prašymo išduoti apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą ir pranešimo apie neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikimą formos, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-71 „Dėl Prašymo išduoti apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą ir Pranešimo apie neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikimą formų patvirtinimo“;
2.2.4.12. Higienos norma HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d.  įsakymu Nr. V-82 „Dėl Higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

2.2.5. Oro transportas
2.2.5.1. 2002 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 889/2002 iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju (OL 2002 l 140, p. 0002 – 0005);
2.2.5.2. 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004 nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL 2004 l 046, p. 0001 – 0008);
2.2.5.3. 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą bendrijoje, bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį (OL 2005 l 344, p. 0015 – 0022);
2.2.5.4. 2006 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru (OL 2006 l 204, p. 0001 – 0009);
2.2.5.5. 2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 820/2008, kuriuo nustatomos priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (OL 2008 l 221, p. 8);
2.2.5.6. 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo bendrijoje bendrųjų taisyklių (OL 2008 l 293, p. 0003 – 0020);
2.2.5.7. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas;
2.2.5.8. Keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-12-21 įsakymu nr. 3-494 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3-147 „Dėl Keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin. 2006, Nr. 45-1640);
2.2.5.9. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. 2BE-27 „Dėl Skundų ir prašymų dėl oro transporto keleivių teisių galimo pažeidimo nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2.2.6. Produktų sauga
2.2.6.1. 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463);
2.2.6.2. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL L 404, 2006 m. gruodžio 30 d.);
2.2.6.3. 2010 m. vasario 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 105/2010, iš dalies keičiantis reglamento (EB) Nr. 1881/2006, nustatančio didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas, nuostatas, susijusias su ochratoksinu A (OL 2010 l 35, p. 7);
2.2.6.4. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
2.2.6.5. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas
2.2.6.6. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas;
2.2.6.7. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas;
2.2.6.8. Gamintojų, platintojų ir paslaugų teikėjų pranešimų teikimo apie pavojingus gaminius bei paslaugas taisyklės, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1-175 ,,Dėl Gamintojų, platintojų ir paslaugų teikėjų pranešimų teikimo apie pavojingus gaminius ir paslaugas“ (Žin., 2009, Nr. 143-6325);
2.2.6.9. Keitimosi informacija apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 790 „Dėl keitimosi informacija apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr.90-3860);
2.2.6.10. Valstybinės Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. 1-209 „Dėl Valstybinės  vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1-128 „Dėl Valstybinės  vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo“;
2.2.6.11. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo bylų nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 1-146 „Dėl Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo bylų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo;
2.2.6.12. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklės, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2023 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 1-94 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1-318  „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
2.2.6.13. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas.

2.2.7. Turizmo paslaugos
2.2.7.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
2.2.7.2. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas;
2.2.7.3. Kelionių organizatoriaus ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 756 „Dėl Kelionių organizatoriaus ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2.2.7.4. Kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, sustabdymo pratęsimo, sustabdymo panaikinimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 4-87 „Dėl Kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, sustabdymo pratęsimo, sustabdymo panaikinimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2.2.7.5. Organizuotos turistinės kelionės sutarties standartinės sąlygos, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-57 „Dėl Organizuotos turistinės kelionės sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“;
2.2.7.6. Įplaukų lentelės, Turisto prašymo dėl nuostolių atlyginimo ir Finansinės garantijos formos, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 1-17 „Dėl Įplaukų lentelės, Turisto prašymo dėl nuostolių atlyginimo ir Finansinės garantijos formų patvirtinimo“;
2.2.7.7. Prašymo išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą, Nepriekaištingos reputacijos deklaracijos ir Kelionių organizatoriaus pažymėjimo formos, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-72 „Dėl Prašymo išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą, Nepriekaištingos reputacijos deklaracijos ir Kelionių organizatoriaus pažymėjimo formų patvirtinimo“;
2.2.7.8. Kelionių organizatoriaus ataskaitų AT01 ir AT02 formų pildymo ir teikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1-138 „Dėl kelionių organizatoriaus ataskaitų AT01 ir AT02 formų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2020, Nr. 13755);
2.2.7.9. Kelionių pardavimo agento, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo ataskaitų AT03 ir AT04 formų pildymo ir teikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1-234 „Dėl kelionių pardavimo agento, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo ataskaitų AT03 ir AT04 formų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2020, Nr. 21649);
2.2.7.10. Kelionių organizatorių rizikingumo lygio nustatymo ir rizikų valdymo priemonių taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1-16 „Dėl Kelionių organizatorių rizikingumo lygio nustatymo ir rizikų valdymo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2.2.7.11. Kelionių pardavimo agento deklaracijos forma, patvirtinta Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 1-110 „Dėl Kelionių pardavimo agento deklaracijos formos patvirtinimo“;
2.2.7.12. Gido pažymėjimo išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašas ir Gido pažymėjimo forma, patvirtinti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 4-150 „Dėl Gido pažymėjimo išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo ir Gido pažymėjimo formos patvirtinimo“;
2.2.7.13. Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gido profesiją ar laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 4-149 „Dėl Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gido profesiją ar laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
2.2.7.14. Turisto (-ų) grąžinimo į pradinę jo (jų) išvykimo vietą tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 4-513 „Dėl Turisto (-ų) grąžinimo į pradinę jo (jų) išvykimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2.2.8. Vandens transportas
2.2.8.1. 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 334/1, 2010 gruodžio 17 d.);
2.2.8.2. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas;
2.2.8.3. Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas;
2.2.8.4. Keleivių ir bagažo vežimo jūra taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999-12-31 įsakymu Nr. 456 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo jūra taisyklių patvirtinimo“ 
2.2.8.5. Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu Lietuvos Respublikoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1995-05-26 įsakymu Nr.272 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu Lietuvos Respublikoje taisyklių“.

 

2.3. Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos priežiūra

2.3.1. Nesąžiningos komercinės veiklos kontrolė
2.3.1.1. Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas;
2.3.1.2. Įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 970 „Dėl įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2019, Nr. 15280).

2.3.2. Reklamos priežiūra
2.3.2.1. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL L 404, 2006 m. gruodžio 30 d.);
2.3.2.2. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL L 342/59, 2009 m. gruodžio 22 d.);
2.3.2.3. 2012 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo (OL L 136/1, 2012 m. gegužės 25 d.);
2.3.2.4. 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167/1, 2012 birželio 27 d.);
2.3.2.5. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas;
2.3.2.6. Įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 983 „Dėl įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2019, Nr. 15535).

2.4. Vartojimo sutarčių vertinimas nesąžiningų sąlygų požiūriu
2.4.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
2.4.2. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas;
2.4.3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomos stebėsenos (monitoringo) taisyklės, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1-57 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomos stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2017, Nr. 4719);
2.4.4. Vartojimo sutarčių nagrinėjimo dėl nesąžiningų sąlygų nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-446 „Dėl vartojimo sutarčių nagrinėjimo dėl nesąžiningų sąlygų nustatymo taisyklės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2021, Nr. 27796).

Vartojimo ginčų nagrinėjimas

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas;
Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-382 „Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo“.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritorinių vartojimo ginčų komisijų narių sąrašas, patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2021 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 1-94.

Valstybinė vartotojų apsaugos plėtros 2019–2027 metų programa

Atnaujinimo data: 2024-05-08