Korupcijos prevencija

 

Už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingas asmuo – Teisės skyriaus vedėja Audronė Kaušylienė, el. p. [email protected], tel. (85) 212 12 34.

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, asmenys gali pranešti:   

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai -  tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie valstybės tarnautojų ir pareigūnų daromus ar ketinamus daryti korupcinius nusikaltimus: kyšininkavimą, dokumentų klastojimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ir panašiai. 

Lietuvos policijai – pranešti galite apie asmens administracinį nusižengimą ar nusikaltimą.

Policijos departamento Imuniteto valdybai – pranešti galite apie korupcijos apraiškas policijos darbe, nesąžiningą ar neetišką policijos pareigūno elgesį, policininkų daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai – pranešti galite apie nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir naudojimu, teisės pažeidimus finansų sistemai.

Valstybinei mokesčių inspekcijai – apie mokesčių įstatymų pažeidimus (atlyginimus „vokeliuose“, kontrabandines prekes, kvito neišdavimą, nelegalų darbą ir kt.).

Valstybinei darbo inspekcijai – apie darbo įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingus atsitikimus darbe, nelegalų darbą (taip pat dėl individualių darbo ginčų.

Nacionalinei žemės tarnybai – apie pažeidimus žemėtvarkos (žemės paėmimas visuomenės poreikiams, žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas, žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūra ir kt.), žemės administravimo (žemėtvarkos projektų rengimas, piliečių nuosavybės teisių į žemę, mišką ar vandens telkinius atkūrimas, valstybinės žemės nuoma ir laikinas naudojimas ir kt.), žemės naudojimo srityse bei apie matininkų ir geodezininkų veiksmus.

Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai – apie pažeidimus teritorijų planavimo ir statybos (dėl savavališkos statybos, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumas ir kt.) srityse.

Valstybinei  akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai – apie galimai pažeistas pacientų teises, teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, reikalavimų pažeidimus.

Viešųjų pirkimų tarnybai – apie pažeidimus viešųjų pirkimų srityje.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui – apie pareigūnų (valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos tarnautojų, taip pat kitų darbuotojų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas ir kt.) piktnaudžiavimą, biurokratizmą ar kitaip pažeidžiamas žmogaus teises ir laisves viešojo administravimo srityje.  

Dėl pirminės teisinės pagalbos (teisinė informacija, teisinės konsultacijos, valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas ir t.t.) kreipkitės į savivaldybę pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą.  

Dėl antrinės teisinės pagalbos (dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju ir t.t.) kreipkitės į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.  

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236  straipsnyje.  

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdydami jiems pavestas funkcijas, gauna darbo užmokestį ir jokio papildomo atlygio gauti neturi teisės.

Neteisėtas atlygis – į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą atnešti, atsiųsti (paštu, per kurjerį, elektroniniu ar kitais būdais) ar kitu būdu palikti pinigai, taip pat daiktai, kurie nelaikytini dovanomis, gautomis pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartis, pareigomis, taip pat nelaikytini reprezentacijai skirtomis dovanomis su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba paslaugomis, kai naudojamasi tarnybiniais tikslais. 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atlikdami jiems pavestas funkcijas, gali priimti tik dovanas, teikiamas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, tačiau tokiu atveju apie tokį dovanojimo faktą turi būti informuojama Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus sudarytą komisija (toliau – Komisija). Jei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, norima įteikti dovaną ne pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, tokią dovaną turi būti atsisakoma priimti. Atsižvelgiant į tai, visos dovanos, kurios įteikiamos ar jas siūloma įteikti ne pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, laikytinos neteisėtu atlygiu.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, gavus dovaną pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą (t. y. dovaną pagal tarptautinį protokolą, tradicijas arba jei tai reprezentacijai skirta dovana) apie tokį dovanojimo faktą informuojama Komisija, kuri, įvertinusi dovaną priima vieną iš šių sprendimų:

  1. Jeigu įvertinus dovaną nustatoma, kad jos vertė neviršija 150 eurų:
  • Dovana laikoma ją gavusio asmens nuosavybe;
  • Dovana lieka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje ir, jeigu yra galimybė, naudojama darbo reikmėms;
  • Gauta dovana atiduodama labdarai.
  1. Jeigu nustatoma, kad dovanos vertė didesnė nei 150 eurų, tokia dovana tampa Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuosavybe.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba visas gautas dovanas įtraukia į neteisėto atlygio registrą.

 

NETEISĖTO ATLYGIO REGISTRAS

Eil. Nr.

Gavimo data, laikas

Davėjas

Gavėjas

Koks atlygis ir aplinkybės: kada, kokiu būdu ir forma siūlytas, teiktas, paliktas atlygis, jo požymiai ir t. t.

Atlikti veiksmai

Pastabos

1.

2023-06-21MB „Kanapinė krautuvėlė“Tarnybos Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vyriausioji specialistėAsmuo atvykęs į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patalpas, užėjęs į kabinetą ant stalo paliko du tortus ir du dovanų maišelius, kuriuose buvo arbata bei šokoladas, kuriais prekiauja pati įmonė.Neteisėtas atlygis grąžintas davėjui 

2. 

2023-12-15Iki Lietuva, UAB tinklo atstovasTarnybos Asmenų aptarnavimo skyriaus darbuotojasUAB tinklo atstovas  į Tarnybos patalpas atnešė tortą. Neteisėtas atlygis grąžintas davėjui 

 

 

DOVANOS, GAUTOS PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTOS DOVANOS

Eil. Nr.

Gavimo data

Dovana (pateikiamas dovanos aprašymas)

Dovanojimo aplinkybės (vieta, laikas, dovanojimo priežastis ir pan.)

Dovanotojas

Dovanos gavėjas

Nustatyta dovanos vertė

Dovanos statusas (Vadovaujantis teisės aktais, dovanos kurių vertė yra daugiau nei 150 EUR, lieka Tarnybos nuosavybė, dovanos, kurių vertė mažesnė nei 150 EUR grąžinamos dovanos gavėjui)

Pastabos

1.

        

 

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarkos aprašas

Veiksmų Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, privaloma Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašas

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas

1. 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojas

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius

2. 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kancleris

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius

3.

Skyriaus vedėjas

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius

 

Pareigų, kurias Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas 

1. 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius

2.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojas

3. 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kancleris

4. 

Skyrių vedėjai

5.

Vyresnieji patarėjai

6.

Patarėjai

7. 

Vyriausieji specialistai, atliekantys viešojo administravimo funkcijas

8. 

Viešojo pirkimo komisijos nariai, viešojo pirkimo iniciatoriai ir asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir (ar) dalyvaujantys viešųjų pirkimų procedūrose kaip ekspertai

Atnaujinimo data: 2024-04-23